Cele Fundacji

Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie i promowanie inicjatyw społecznych zmierzających do wzmocnienia pozycji polskiego rolnika, ochrony interesów polskiej wsi oraz propagowania wysokiej jakości produktów rolnych;

 2. wspomaganie rozwoju organizacji lokalnych i promowania integracji społecznej, z promocją polskiej kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego;

 3. aktywizacja osób bezrobotnych na terenach wiejskich;

 4. wspieranie rozwoju gospodarczego rolników, w tym rozwoju przedsiębiorczości;

 5. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 6. rozwój ekologicznych metod produkcji rolnej oraz pochodzącego od nich lokalnego przetwórstwa
  i produktu;

 7. zrównoważony rozwój obszarów wiejskich;

 8. ochrona środowiska, zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarach wiejskich;

 9. propagowanie idei zrzeszania się rolników w kółkach rolniczych i innych organizacjach dla rolników;

 10. wspieranie tradycyjnych zawodów związanych z wsią i rolnictwem.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie spotkań, warsztatów i konferencji z rolnikami;

 2. promowanie idei zrzeszania się rolników w celu reprezentacji swoich interesów;

 3. realizację projektów służących organizowaniu się rolników i konsumentów z instytucjami publicznymi;

 4. prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz rozwoju polskiego rolnika i polskiej wsi;

 5. powoływanie zespołu ekspertów i grup wsparcia dla rolników;

 6. tworzenie kanału komunikacji i dystrybucji pomiędzy rolnikami a konsumentami;

 7. organizacja poradnictwa prawnego oraz reprezentacji prawnej interesów grup rolników oraz poszczególnych osób w sprawach wymagających zaangażowania profesjonalisty pełnomocnika;

 8. wspieranie tworzenia przedsiębiorstw na obszarach wiejskich;

 9. wspieranie modernizacji, upowszechnianie technologii oraz praktyk prowadzących do poprawy jakości produktów rolnych oraz efektywności produkcji, przetwórstwa, przechowywania i dystrybucji;

 10. działalność wydawniczą dotyczącą celów statutowych;

 11. aktywizację lokalnych społeczności w podejmowaniu działań sprzyjających zachowaniu agrobioróżnorodności poprzez wykorzystanie jej wartości ekonomicznej (rolnictwo ekologiczne, przetwórstwo lokalne i produkt tradycyjny, agro-ekoturystyka);

 12. wprowadzanie przyjaznych dla środowiska technologii innowacyjnych na obszarach wiejskich;

 13. edukację mieszkańców wsi nt. rolnictwa ekologicznego, biodynamicznego i agrobioróżnorodności, dobrostanu zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego z użyciem innowacyjnych technologii ekologicznych;

 14. aktywizację społeczna, gospodarcza i dywersyfikacja działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;

 15. wymianę doświadczeń za granicą, promowanie polskiego rolnictwa;

 16. organizację i prowadzenie seminariów edukacyjnych, konferencji, wykładów, debat, szkoleń, warsztatów, targów, wystaw, koncertów, prezentacji, spotkań i innych form współpracy;

 17. organizację i prowadzenie biura, placówek i ośrodków specjalistycznych;

 18. gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie kompleksowej informacji, wiedzy i doświadczeń;

 19. prowadzenie konsultacji i działalności doradczej;

 20. finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych;

 21. prowadzenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, rozwoju oświaty, kultury i turystyki wśród mieszkańców wsi;

 22. prowadzenie programów lojalnościowych, sprzedażowych mających na celu obniżenie kosztów prowadzenia produkcji rolniczej i kosztów funkcjonowania rodzin rolniczych na wsi;

 23. wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi
  i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich;

 24. prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

 25. współpracę z organami władzy administracji publicznej, samorządem lokalnym, organizacjami społecznymi, środowiskami opiniotwórczymi, instytucjami gospodarczymi, kulturalnymi, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innymi organizacjami istniejącymi na terenie działania Fundacji;

 26. uczestnictwo w działaniach na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego polski, upowszechnianie postępu w gospodarstwach domowych i rolnictwie poprzez działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin objętych działalnością Fundacji;

 27. przygotowanie i realizacja projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa, samorządu lub innych organizacji udzielających wsparcia finansowego w zakresie realizowanym przez Fundację.